Informatie ten behoeve van ANBI status

Aan de Stichting Passion Horst aan de Maas werd de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verleend op 17 oktober 2022.

Ten behoeve van deze ANBI status de navolgende informatie 

Naam :

Stichting Passion Horst aan de Maas

Kvk inschrijving: 82558434

RSIN nummer: 862518337

Contactgegevens:

 Hertog van Gelresingel 10

5961TB  Horst

Website: www.passionhadm.nl

Contactadresinfo@passionhadm.nl

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur wordt gevormd door personen die op persoonlijke titel zitting hebben in het bestuur:

Voorzitter: Ben Sanders( lid DB)

Secretaris: Lidy Smit (lid DB)

Penningmeester: Henk Ambrosius (lid DB)

Bestuurslid: Henny Kessels (lid DB)

 

Beloningsbeleid

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd, de bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Uit de statutaire doelstelling

Art. 2 van de statuten

1.De stichting heeft als doel:

  • het tweejaarlijks organiseren, verzorgen en uitvoeren van het lijdensverhaal van Christus in de muzikale vorm van de Passion in de gemeente Horst aan de Maas. Hierbij wordt getracht om telkens een andere kerk te gebruiken binnen de gemeente Horst aan de Maas om zo maximaal mogelijk dorpen en hun inwoners hiervoor te motiveren.
  • het organiseren van muzikale uitvoeringen waarbij er een relatie ligt naar, of waarvan er een oorsprong ligt in de activiteiten welke georganiseerd werden door de stichting Horst aan de Maas 800. Deze activiteiten zullen primair muzikaal van aard zijn en zal er ook naar gestreefd worden om dit toegankelijk te maken voor alle inwoners van de gemeente Horst aan de Maas.

2.De stichting wil haar doel verwezenlijken door:

  • de muzikale leiding geheel te laten verzorgen door een musicus die ruime ervaring heeft met dit soort muziekuitvoeringen;
  • een projectkoor samen te stellen van ongeveer honderd personen welke, bij voorkeur, allemaal afkomstig zullen zijn van de verschillende zangverenigingen die Horst aan de Maas rijk is;
  • muzikanten voor het symfonie orkest zo maximaal mogelijk te werven uit de muziekverenigingen binnen de gemeente Horst aan de Maas;
  • solisten, combo en vertellers te werven binnen de gemeente Horst aan de Maas;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 • donaties;
 • fondsen, subsidies en sponsorgelden;
 • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
 • de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten, zoals bijvoorbeeld entreegelden; en
 • overige baten.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele winst dient overeenkomstig het doel van de stichting te worden besteed.

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.